Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Big Brother Awards – Ceny pro nejv?tší slídily poprvé v ?eské republice

22.10.2005
Slavnostní ve?er spojený s p?edáním ocen?ní prvního ro?níku sout?že (anti)ceny Velkého bratra (Big Brother Awards).
Sou?ástí ve?era, který se koná 28. ?íjna od 19 hodin v Divadle Na zábradlí, bude multimediální show p?ipravená divadelní skupinou The Art Out Platform a party s ob?erstvením. Vstupenky v cen? 100 K? (50 k? pro studenty) m?žete zakoupit v pokladn? Divadla na Zábradlí každý všední den od 14.00 do 20.00 (www.nazabradli.cz).

Smyslem sout?že je upozor?ovat na nep?ijatelné zásahy do soukromí ob?an? ze strany soukromých firem i ve?ejné správy. Podrobnosti o projektu najdete na www.bigbrotherawards.cz

Ceny budou ud?leny v t?chto 7 základních kategoriích:
· Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní instituce)
· Nejv?tší firemní slídil (pro komer?ní firmy)
· Nejv?tší ú?ední slídil (pro státní instituce)
· Nebezpe?ná nová technologie
· Právní norma Velkého bratra
· Slídil mezi národy
· Výrok Velkého bratra
Porota též ud?lí cenu pozitivní – a to Cenu za p?ínos ochran? soukromí.

Tisková zpráva nevládní organizace Iuridicum remedium
V Praze dne 20. 10. 2005

Big Brother Awards – Ceny pro nejv?tší slídily poprvé v ?eské republice

28. ?íjna budou poprvé v ?eské republice ud?leny ve?ejným institucím, firmám i jednotlivc?m, kte?í svým jednáním narušují soukromí ob?an?, anti(ceny) Big Brother Awards. Odborná porota vybrala vít?ze z více než 60 nominací, které obdržela od ve?ejnosti. Ceny v osmi kategoriích budou p?edány b?hem slavnostního ve?era v Divadle Na zábradlí.

Prudký rozvoj moderních technologií nám mnohdy uleh?uje a zp?íjem?uje život. Tento pokrok má ale i svoji odvrácenou tvá?. Komer?ní spole?nosti i státní ú?ady mají každého z nás ?ím dál víc na o?ích. Legislativa na ochranu soukromí se rychlému rozvoji technologií p?izp?sobuje jen velmi pomalu.

Od roku 1998 jsou v západní Evrop?, v Austrálii, USA i východní Evrop? a Asii po?ádány národní sout?že o Ceny pro Velké bratry. Jejich cílem je upozornit ve?ejnost na mnohdy problematické jednání ú?ad? a firem p?i snaze získat podrobné informace o svých klientech.

V roce 2005 probíhá sout?ž Big Brother Awards poprvé též v ?eské republice. V ?ervnu 2005 p?edstavila nevládní organizace Iuridicum remedium webové stránky projektu www.bigbrotherawards.cz a vyzvala ve?ejnost k zasílání nominací.
Do konce ?íjna zaregistrovala odborná porota složená z právník?, odborník? na ochranu soukromí a osobností ve?ejného života více jak 60 nominací. Vít?zové 1. ro?níku sout?že budou vyhlášeni 28. 10. 2005 b?hem multimediální show p?ipravené divadelní skupinou The Art Out Platform v Divadle Na zábradlí.

Mezi žhavé kandidáty na vít?ze pat?í:

· Ministerstvo vnitra za p?ípravu zákona povolujícího odposlechy bez povolení soudu.
· Evropská centrální banka za snahu zavést RFID ?ipy do euro bankovek tak, aby bylo možné neustále sledovat jejich pohyb.
· ?eské aerolinie kv?li p?edávání údaj? o svých cestujících vlád? USA
· Hypermarkety za porušování p?edpis? p?i sledování prodejen kamerami

Za Iuridicum remedium se na setkání t?ší Petra Kolínská, Helena Svatošová a Filip Pospíšil

Kontakty pro noviná?e:
Petra Kolínská
tisková mluv?í projektu
tel.: 776 552 022
Zdroj: http://www.bigbrotherawards.cz/
Autor: VK


<<- novější - Neuv??itelné jak jednoduše šlo okrást anglickou banku na po?átku (neplatí to také nyní a n?kde jinde?) vydávání bankomatových karet
Dnešní elektronický certifikát? Zastaralý! - starší ->>
Design: Webdesign