Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Big Brother Awards: Nominujte nejv?tšího porušovatele soukromí - firmy, státní instituce, technologie apod. Za p?t sekund dvanáct.

17.10.2005
Tisková zpráva IURE . Stránka Big Brother Awards .

P?edávání (anti)cen nejv?tším slídil?m v soukromí ob?an? - Big Brother Awards

IuRe a FoeBuD si Vás dovolují pozvat na slavnostní ve?er spojený s p?edáním ocen?ní prvního ro?níku sout?že ceny Velkého bratra (Big Brother Awards). Ceny v celkem 7 kategoriích, které mají každoro?n? upozor?ovat na nep?ijatelné zásahy do soukromí ob?an?, budou p?edávat ?lenové odborné poroty, kte?í vít?ze rovn?ž vybírají z kandidát? navržených ve?ejností. Sou?ástí ve?era, který se koná 28. ?íjna od 19 hodin v sále Divadla Na zábradlí , bude multimediální show p?ipravená divadelní skupinou The Art Out Platform a pohošt?ní. Rezervaci vstupenek pro Vás m?žete potvrdit telefonicky na tel. 776 68 73 53 ?i 776 590 170 ?i e-mailem na bba@iure.org; vstupenky lze též zakoupit v pokladn? Divadla na Zábradlí (www.nazabradli.cz) .

V pondelí 17.10.2005 vybere odborná porota vít?ze ve všech kategoriích. Jejími ?leny jsou: Petr Jakubí?ek, Sdružení obrany spot?ebitel?, Alexander Leiner, p?edseda Odborového svazu pracovník? obchodu, Dr. Sjoera Nas, Bits of Freedom nizozemská „digital rights“ organizace, Ing. Miroslav Ouzký, poslanec Evropského parlamentu, JUDr. Ing. Helena Svatošová, Iuridicum remedium, Rena Tangens, FoeBuD, n?mecká „digital rights“ organizace, Mgr. Václav Vlk, advokát zam??ený na ochranu lidských práv.

Ceny budou ud?leny v kategoriích: Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní instituce) Nejv?tší firemní slídil (pro komer?ní firmy) Nejv?tší ú?ední slídil (pro státní instituce) Nebezpe?ná nová technologie Právní norma Velkého bratra Slídil mezi národy Výrok Velkého bratra.

Ud?leno však bude také Pozitivní ocen?ní za ochranu soukromí.
Zdroj: http://www.bigbrotherawards.cz/
Autor: VKISO 17779 - stru?ný úvod - starší ->>
Design: Webdesign