Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Multikolize u zobecn?ných hašovacích funkcí

28.11.2004
Multicollision Attacks on Generalized Hash Functions

M. Nandi and D. R. Stinson
Auto?i rozší?ili Jouxovo objevení multikolizí na hašovací funkce, které mohou být definovány obecn?ji než jsou v sou?asné dob? používané hašovací funkce. Nap?íklad na sekven?n? založené hašovací funkce. U nich m?že jeden blok zprávy vstupovat do procesu hašování n krát. Nap?íklad pro n = 2 by takovému sekven?n? založenému hašování odpovídala konstrukce typu H(H(IV,M), M), kde H je b?žná hašovací funkce, IV je inicializa?ní hodnota a M je zpráva, skládající se z n?kolika blok?. Pochopiteln?, že to p?ipomíná konstrukci HMAC, takže je možné, že tímto sm?rem ješt? n?jaké výsledky získají. V každém pád? je to nový teoretický výsledek.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2004/330/
Autor: VK


<<- novější - Autentizace pomocí CRYPTOcard integrovaná do browseru pro severy Apache
P2P software Kazaa je nejv?tší hrozbou typu spyware na Internetu - starší ->>
Design: Webdesign