Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž 2007 - nápov?da ?.4

06.10.2007
Dopl?te si ...

Prosím dopl?te si v ?lánku Št?pán Schmidt odchází do Vídn?, který byl zve?ejn?n 30.9.2007, následující odstavce:

str.3, úloha II/2
Úloha II/2 (text ze starého foliantu)
Klasická šifra odolná proti frekven?nímu lušt?ní
Beaufortova periodická šifra, délka klí?e 6


str.4, úloha II/3
Jak jsem nakonec zjistil, byla použita homofonní šifra. Na rozdíl od jednoduché substituce, kde každý otev?ený znak se p?evádí pomocí jednoho znaku šifrové abecedy, používají homofonní šifry pro p?evod n?kterých vybraných znak? (zpravidla t?ch nejfrekventovan?jších) více šifrových znak?. Tím se výrazn? ztížilo lušt?ní, které je založeno práv? na frekven?ní analýze šifrového textu. V tomto p?ípad? mi p?i lušt?ní pomohlo jednak to, že se mi poda?ilo odhadnout n?která slova z otev?eného textu a také to, že ten, kdo sestavoval tabulku pro šifrování, použil homofony jen pro 6 frekventních znak?. Nejd?íve jsem si myslel, že to byly pouze samohlásky, ale nakonec jsem zjistil, že to byly 4 samohlásky a dv? frekventní souhlásky. Navíc šifrová abeceda byla sestavena nevhodn?, nebo? se dalo odhadnout, které znaky rozši?ují šifrovou tabulku jednoduché zám?ny na homofony.

str.4, úloha II/4
Úloha II/4 (dopis baronu Ignáci von Kochovi)
Klasická šifra odolná proti frekven?nímu lušt?ní
Vigenére-Beaufortova varianta periodické šifry, délka klí?e 7


str.5, úloha II/5
Abych si to ov??il, napsal jsem mu dopis. Samoz?ejm? zašifrovaný. Použil jsem klasickou periodickou Vigenérovu šifru. Klí? jsem zvolil takový, aby jej mohl p?íjemce snadno uhodnout. P?i jeho volb? jsem však p?ece jen zaváhal, jeho délka se mi zdála p?íliš krátká.

Toto malé rozší?ení pom?že ?ešitel?m sout?že v lušt?ní : Sout?ž 2007


P.Vondruska: Kryptologie, šifrování a tajná písma, edice OKO, Albatros 2006.
Zdroj: http://soutez2007.crypto-world.info/
Autor: PV


<<- novější - Sout?ž 2007 - nápov?da ?.5
Design: Webdesign