Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konference IT Underground 2006 se koná tento m?síc v Praze !

02.02.2006
IT Underground 2006
Ve dnech 23. a 24. února se bude v Praze konat konference IT Underground 2006. Konference prob?hne v následujících m?sících tohoto roku i v dalších státech Evropské unie (N?mecko, Špan?lsko, Velká Británie, Itálie). B?hem konference se sv?tové autority pod?lí o svoje znalosti a zkušenosti na téma ochrany informa?ních systém? a zabezpe?ení proti útok?m. Ú?astníci konference IT Underground budou mít možnost zú?astnit se workshop? zdarma!

N?které z p?ednášek budou organizovány formou BYOL (Bring Your Own Laptop). V dob? konání t?chto p?ednášek budou pro ú?astníky, kte?í si p?inesou vlastní laptopy, p?ipraveny bloky obsahující praktická cvi?ení pomáhající lépe porozum?t tématu a získání praktických dovedností.

Více informací na : IT UNDERGROUND
Zdroj: http://www.itunderground.org/
Autor: PV


<<- novější - O IT bezpe?nosti ve formátu avi (Bit Torrent)
NIST vydal - Special Publication 800-76, Biometric Data Specification for Personal Identity - starší ->>
Design: Webdesign