Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

EMC Forum v Praze, tisková zpráva

20.09.2012
Zkrácená verze: Firmy v ?eské republice považují IT za základ r?stové strategie
Spole?nost EMC dnes, v rámci letošní konference EMC Forum 2012, oznámila výsledky svého pr?zkumu týkajícího se transformace IT, který odhaluje, že 59 procent organizací v ?eské republice projde v p?íštím roce transforma?ními zm?nami. Zjišt?ní odhalila, že mezi hlavní obchodní priority spole?ností v ?eské republice pat?í zvyšování tržeb, zvyšování výkonu a hodnoty pro akcioná?e a vytvá?ení nových možností marketingových a prodejních strategií.
Tato zjišt?ní se odrážejí v p?ístupech, které firmy volí pro transformaci IT. 47 procent firem v ?eské republice uvedlo, že momentáln? realizují transforma?ní zm?ny svých IT operací. Pr?zkum také ukázal, že mezi nejvyššími prioritami z hlediska IT pro firmy v ?eské republice pat?í nap?íklad údržba stávajících technologií -- softwaru a hardwaru, ukládání a správa dat a nebo zálohování a obnova dat.
”Tento pr?zkum ukazuje, že spole?nosti v ?eské republice v rostoucí mí?e za?ínají transformovat své podnikání, aby lépe využily p?ínos? cloudu a analýz velkých objem? dat. Je z?ejmé, že k t?mto zm?nám p?istupují se zám?rem dosáhnout širších cíl?. To znamená, že transformace IT není sama o sob? tímto cílem, ale naopak základem hlubších obchodních prom?n. Organizace, které cht?jí pln? využít technologií, budou muset vytvo?it nové role, jako jsou datový specialista a cloudový architekt, a umožnit nové zp?soby práce. Díky transformaci svých obchodních, IT i zam?stnaneckých struktur firmy v ?eské republice získají vyšší kontrolu nad svými každodenními operacemi a schopnost hlubšího pohledu na své trhy, zákazníky i produkty,“ ?íká Michal Fišer, generální ?editel pobo?ky EMC Czech Republic.
Pr?zkum také ukázal, že organizace od IT odd?lení žádají podporu pro obchodní cíle. Ve skute?nosti tém?? dev?t z deseti firem p?ímo sla?uje své IT strategie se širšími obchodními cíli. To demonstruje, že IT je nyní považováno za podp?rný faktor r?stu a nikoli nákladové st?edisko.
Mezi další zjišt?ní též pat?í skute?nost, že dovednosti v IT se rozvíjejí, Big Data p?inesou nové vít?ze a poražené, d?v?ra je pro ?eské firmy stále d?ležitá a v neposlední ?ad? také fakt, že cloud nahrazuje tradi?ní IT architektury.
Zdroj: http://crypto-world.info/news/index.php?prispevek=20234&sekce=s
Autor: JP


<<- novější - ZeroAccess Botnet - 9 milión? infikovaných po?íta??
Nový p?ístup k ochran? po?íta?? zastaví malware d?íve než tento je spušt?n - starší ->>
Design: Webdesign