Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Reakce ?tená?e k "Lze rozbít kvantovou šifru?"

25.08.2004

?tená?, který nechce být jmenován, zaslal následující komentá?. Údaje v ?lánku, o kterém je ?e?, nepat?í mezi nedávné výsledky, daný ?lánek s tímto obsahem vyšel už více než p?ed rokem na arXivu arXivu.

Co je ovšem d?ležit?jšího, je t?eba rozlišovat kvantové kryptografické protokoly (úlohou jednoho - toho nejznam?jšího -je distribuce klí?e) u kterých byla dokázána bezpodmíne?ná bezpe?nost, a protokoly s d?kazy proti ur?itým typ?m útok?. Mezi první pat?í zmín?ný BB84 (tedy "klasika") mezi druhou skupinu m?žeme za?adit t?eba ten, o n?mž se mluví (Li, X., A quantum key distribution protocol without classical communication, quantph/0209050). Takových lze "z voleje" navrhnout celou ?adu, ale ur?it? to nemá nic spole?ného s tím, co hýbe sou?asnou kvantovou kryptografií. V tomto p?ípad? se jedná spíše jen o marginální záležitost bez dalšího pokra?ování a zevrubné bezpe?nostní analýzy. Nejde tedy zdaleka o nijak zajímavý výsledek pro kvantovou distribuci klí?e ; z teoretického ani komer?ního pohledu.

Zdroj: http://crypto-world.info/news/index.php?prispevek=482
Autor: PV


<<- novější - Zákon o n?kterých službách informa?ní spole?nosti
Nesleduje Vás Vaše webovská kamera? - starší ->>
Design: Webdesign