Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kaspersky Security Scan odhalil malware na 3 % chrán?ných ?eských po?íta??

28.03.2013
Analýza dat získaných anonymn? prost?ednictvím voln? dostupného skenovacího ?ešení Kaspersky Security Scan za?átkem roku 2013 zjistila p?ítomnost malwaru na významném po?tu po?íta??. Škodlivé programy objevili experti Kaspersky Lab dokonce i na po?íta?ích chrán?ných produkty známých bezpe?nostních firem.
v Analýzy ukázaly, že a?koli byla na n?kterých nakažených po?íta?ích instalována bezpe?nostní ?ešení, nedokázala je zcela ochránit. Experti Kaspersky Lab provedli n?kolik test?, d?kladn? vyfiltrovali nasbíraná data a nap?íklad po?íta?e s antiviry s prošlými licencemi z výzkumu vy?adili. P?ípady, kdy škodlivé objekty bezpe?nostní ?ešení za?adilo do karantény, byly také vy?azeny. Finální výb?r tak obsahoval jen po?íta?e, na kterých se záke?né soubory nacházely v klí?ových složkách OS (Windows, Program Files, Documents a Settings).

Data pro výzkum poskytlo vice než 250 000 po?íta?? s aktualizovaným softwarem. V?tšina z nich se nacházela v Americe a v Evrop? (v?etn? Ruska a Turecka). Experti Kaspersky Lab jsou p?esv?d?ení, že vzorek je dostate?n? reprezentativní, aby odrážel reálnou situaci.
v Absolutní po?et malwaru, který nebyl odhalen bezpe?nostními produkty, se lišil (4–5.5% uživatel? v závislosti na poskytovateli produktu). Míra nakažení po?íta?? s antivirem se také lišila zem? od zem?. Nejnižší (mén? než 3 %) byla v N?mecku, Rakousku a Švýcarsku, o n?co vyšší než 3 % ve Skandinávii a ?esku. Nejvyšší míra nakažení po?íta?? s aktualizovanými antivirovými databázemi (p?es 10 %) byla zaznamenána v Rusku, Ukrajin?, B?lorusku, Kazachstánu, Indonésii, Tchajsku, Filipínách, Vietnamu, Indii a Egypt?.

Kaspersky Lab zám?rn? nezve?ejnila jména produkt? a poskytovatel? ani p?esný po?et nakažených po?íta??. Taková informace by totiž potenciáln? mohla poškodit pov?st dané bezpe?nostní firmy. Zám?r studie byl konstruktivní a po ukon?ení analýzy Kaspersky Lab informovala p?íslušné firmy a poskytla jim informace o odhalených hrozbách.
v „Data, která naši experti obdrželi, znovu potvrzují, že hrozby se množí tak rychle, že se s nimi vždy nedokáží vypo?ádat ani dnešní bezpe?nostní ?ešení,“ uvedl Oleg Išanov, ?editel antimalwarového výzkumu, Kaspersky Lab. „Doufáme, že poskytovatelé, které jsme upozornili, dokáží rychle vydat odpovídající aktualizace, aby odstranili bezpe?nostní hrozby, jež jejich klient?m hrozí. O?ekáváme také, že ostatní poskytovatelé bezpe?nostních ?ešení budou objevovat p?ípadné chyby v produktech svých konkurent?, a vyzýváme k vzájemné vým?n? informací. Vždy bude existovat více tv?rc? vir? než firem vyvýjejících antivirové produkty a jen když zajistíme rychlou vým?nu informací, m?žeme odpovídajícím zp?sobem odpov?d?t na stoupající množství kybernetických hrozeb.“

Kaspersky Security Scan je voln? dostupná aplikace, která vyhledává v systému malware. Jde o takzvané „Second Opinion Solution”, které nevyžaduje instalaci a je možné ho využít na po?íta?ích, na nichž už b?ží jiné bezpe?nostní ?ešení. V p?ípad?, že objeví malware, vysílá anonymní data do Kaspersky Lab o skenovaném systému a vyhledaných hrozbách. ?ešení je k dispozici ke stažení od konce kv?tna 2012. Do poloviny b?ezna 2013 si Kaspersky Security Scan stáhl a nainstaloval více než milion uživatel? po celém sv?t?.

Kaspersky Security Scan m?žete stáhnout zde.
Zdroj: http://crypto-world.info/news/index.php?prispevek=22271&sekce=s
Autor: JP


<<- novější - Bankomatové podvody zase trochu jinak
USA a Rusko (nikoliv ?ína) jsou na ?ele seznamu zemí s poskytovateli nejvíce škodících hosting? - starší ->>
Design: Webdesign