Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kaspersky Lab: Flame m?l t?i komplice – jeden stále existuje

17.09.2012
KasperskyLab zve?ejnila k Flame nová zjišt?ní.

Z ?eské tiskové zprávy:
Detailní vyšet?ování aktivit malwaru Flame odhalilo stopy t?í dalších škodlivých kód?. Analýzu provedla spole?nost Kaspersky Lab ve spolupráci s aliancí IMPACT Mezinárodní telekomunika?ní unie, n?meckou spolkovou agenturou CERT-Bund/BSI a spole?ností Symantec. Detailní pr?zkum kontrolních (C&C) server? také ukázal, že po?átky vývoje platformy Flamu sahají až do prosince roku 2006. Kyberneti?tí zlo?inci p?itom stále na vývoji souvisejícího malwaru pracují.
C&C servery p?ijímaly citlivá data z infikovaných po?íta?? pomocí ?ty? r?zných protokol?. Pouze jeden z nich sloužil Flamu, to znamená, že existovaly t?i další škodlivé programy. Jejich vlastnosti ale nejsou známy. Nicmén? se ví, že se jeden z nich stále n?kde v kyberprostoru nachází. Platforma Flamu je totiž podle poznatk? analýzy stále vyvíjena, jelikož byl na serverech objeven dosud nepoužitý protokol nazvaný „Red Protocol“.
Flame, program provád?jící kybernetickou špionáž, byl objeven v kv?tnu 2012 spole?ností Kaspersky Lab. Složitost kódu a prokázaná spojitost s autory Stuxnetu ukazovala na to, že jde o další p?ípad sofistikované, státem podporované kybernetické operace. P?vodn? se p?edpokládalo, že Flame za?al p?sobit v roce 2010. Všechny tyto servery fungovaly na 64bitové verzi opera?ního systému Debian a byly virtualizovány pomocí OpenVZ. V?tšina kód? na nich byla napsaná v programovacím jazyce PHP. Tv?rci Flamu C&C server maskovali jako oby?ejný Content Management Systém, aby se vyhnuli pozornosti hostujícího poskytovatele.
„Tv?rci Flamu um?li zametat stopy. Ale kv?li jedné jejich chyb? jsme mohli zjistit, že více než p?t gigabyt? dat bylo každý týden staženo z více než 5 000 za?ízení na jeden ze server?. To je kybernetická špionáž masivních rozm?r?,“ dodal bezpe?nostní expert Kaspersky Lab Alexander Gostev.

Na tyto nov? zjišt?né a zve?ejn?né výsledky reagují v médiích:
Zdroj: http://www.securelist.com/en/blog/750/Full_Analysis_of_Flame_s_Command_Control_servers
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Firma vyráb?jící mobily kr?í rameny nad zjišt?nou bezpe?nostní chybou
Nabízená ukradená ID a stránky nabízející p?j?ky - starší ->>
Design: Webdesign