Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled: Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view (Kaspersky Lab)

12.09.2012
Z ?eské tiskové zprávy: Podle studie O+K Research zadané spole?ností Kaspersky Lab se uživatelé b?žn? setkávají s infikovanými USB disky. Dle výzkumu mezi více než 11 tisíci respondenty v 25 zemích po celém sv?t? jich nakažený flash disk ke svému po?íta?i p?ipojilo 32 %. P?itom, i když si je ?lov?k jist, že má sv?j po?íta? dob?e ochrán?n, infikované USB od p?átel nebo rodiny m?že zp?sobit ztrátu cenných dat.

B?žní uživatelé se krom? kybernetických hrozeb obávají i neautorizovaného p?ístupu ke svým osobním dat?m a za?ízením, na nichž je mají uložena. Dle studie tento problém postihl celosv?tov? 14 % respondent? využívajících stolní po?íta?e a notebooky (15 % v ?esku), 12 % majitel? tablet? (stejn? jako u nás) a 10 % uživatel? chytrých telefon? (v ?eské republice pouze 4 % z nich).

Další relativn? rozsáhlou metodou krádeže uživatelských dat je snímání dat z bezdrátových sítí, zejména Wi-Fi. V sou?asnosti nabízí ?ada kaváren, restaurací a dalších ve?ejných míst p?ipojení, která jsou jen z?ídkakdy chrán?na hesly nebo šifrováním. To znamená, že je m?že použít kdokoli. Pro kybernetické zlo?ince je proniknutí do t?chto sítí a analýza provozu na nich pom?rn? jednoduchou záležitostí.

Analytici O+K Research zjistili, že 46 % uživatel? chytrých telefon? (v ?R dokonce 58 %) a 48 % majitel? tablet? (v ?R 28%) využívá nezabezpe?ená ve?ejná p?ipojení. 29 % respondent? (27 % v ?esku) vlastnících notebooky se také p?ipojuje k bezplatným Wi-Fi. K tomu více než polovina dotázaných využívá tyto sít? každý den, nebo alespo? dvakrát až t?ikrát do týdne. Tyto znepokojující údaje dokazují, že uživatelé o?ividn? podce?ují rizika volných Wi-Fi sítí. P?itom je jednoduché se takovému nebezpe?í vyhnout – sta?í využívat pouze zabezpe?ená p?ipojení. Bezpe?nostní experti doporu?ují, aby lidé chránili svá za?ízení stejn? d?sledn?, jako chrání sami sebe.
Zdroj: http://www.kaspersky.com/downloads/pdf/kaspersky-lab_ok-consumer-survey-report_eng_final.pdf
Autor: JP


<<- novější - K chystané vyhlášce amerického prezidenta pro kybernetickou bezpe?nost
Kód malware Shamoon je amatérský, ale ú?inný - starší ->>
Design: Webdesign