Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

KEYMAKER 2005 - sout?ž o nejlepší studentskou práci v oblasti kryptologie a informa?ní bezpe?nosti

10.06.2005
KEYMAKER 2005

Brno University Security Laboratory za podpory firmy Grisoft, a.s., vyhlašuje sout?ž o nejlepší studentskou práci v oblasti kryptologie a informa?ní bezpe?nosti.

Cílem sout?že KEYMAKER je krom? nalezení nejv?tšího klí?níka roku, také podpora student? vysokých (p?ípadn? st?edních) škol v jejich samostatné práci a pomoci jim p?ekonat bariéru odborné a v?decké komunity v ?eské republice. Také bychom rádi demonstrovali firmám p?sobícím v oblasti IT v ?eské republice existenci skv?lých mozk? a možností ?eských škol v ?ešení konkrétních projekt?.

P?ijímány jsou ?lánky, bakalá?ské ?i diplomové práce, nebo jiná ucelená díla. Nutnou podmínkou je, aby hlavním autorem podané práce byl student.
Nejlepší p?ísp?vky budou doporu?eny k uve?ejn?ní v ?asopise DSM a e-zinu Crypto-World.
Vybraní auto?i budou prezentovat svou práci na kryptologickém workshopu Mikulášská kryptobesídka 2005 .

Mezi nejlepší práce budou rozd?leny ceny v celkové hodnot? 45.000 K?, v?nované firmou Grisoft.
Podání návrh? p?ísp?vk?: 17. ?íjna 2005
Podrobné informace na http://www.buslab.cz/keymaker

Zdroj: http://www.buslab.cz/keymaker
Autor: PV


Design: Webdesign