Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina organizací je p?edm?tem kybernetických útok?

23.02.2010
Joan Goodchild komentuje výsledky zprávy Symantecu vydané v toto pond?lí (2010 State of Enterprise Security). Zpráva byla zpracována na základ? odpov?dí 2 100 manažer? IT ze 27 zemí. Sedmdesát p?t procent organizací m?lo v lo?ském roce zkušenost s po?íta?ovými útoky a 42 procent organizací považuje bezpe?nost za sv?j prioritní cíl (d?ležit?jší nap?. než ochrana p?ed živelnými pohromami, terorizmem a tradi?ní kriminalitou).
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2010/022210-study-most-organizations-now-suffer.html
Autor: JP


<<- novější - VirusTotal Uploader - bezplatn? d?kladn? prov??í vámi zaslané soubory
Další zjišt?ní ohledn? útoku na Google a spol. - starší ->>
Design: Webdesign