Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Akustický postranní kanál u tiskáren

11.11.2004
Velmi zajímavá studie využitelnosti postranního kanálu vytvá?eného akustickým signálem vycházejícím z b?žící tiskárny. Hlavní pozornost je v?nována aplikaci inkoustové tiskárny pro auditní záznamy p?i elektronickém volebním procesu v USA. ?lánek však pozorného ?tená?e jist? inspiruje k dalším možným aplikacím, jakými jsou nap?íklad bankomaty, tiskárny PIN? a hesel, atp. Celé to pak je d?kazem síly teorie postranních kanál?, která jako jedna z velmi mála technik p?ekro?ila sv?j p?vodní, ?ist? kryptologický, rámec a nyní vstupuje na pole informa?ní bezpe?nosti v celé jeho ší?i. Lze se právem obávat, že b?žní „bezpe?áci“, kte?í nejsou navyklí na formální matematický p?ístup k ?ešení složit?jších problém?, budou mít s takovými útoky v brzké dob? nep?íjemné problémy…
Zdroj: http://www.mind-security.com/papers/4/
Autor: TR


Design: Webdesign