Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak si stojí Klím?v a Drápal?v návrh algoritmu SHA-3?

04.01.2009
Dlouho jsem uvažoval, jak do tak krátkého nadpisu vt?snat vše podstatné. Lepší název jsem nevymyslel, a tak trochu rozvedu, co jsem tím cht?l vlastn? sd?lit.

Je všeobecn? známo, že v sou?asné dob? probíhá sout?ž NIST o nový kvalitní hashovací algoritmus s pracovním názvem SHA-3, který by m?l nahradit sou?asné hashovací standardy. Do sout?že bylo p?ihlášeno celkem 51 kandidát?. Rok 2008 ukon?il prvé kolo. N?které z algoritm? již byly dokonce rozbity (byly nalezeny kolize...).

Co je však dosud mén? známé, je ú?ast ?eských kryptolog? na návrhu dvou z t?chto kandidát?.

První je algoritmus BMW (Cryptographic Hash Function Blue Midnight Wish).
Algoritmus p?ihlásil prof. Svein J. Knapskog. Jako vlastník a vynálezce algoritmu je v dokumentaci uveden Vlastimil Klíma a Danilo Gligoroski.
Jako vývojá?i a p?isp?vatelé jsou pak uvedeni M. El-Hadedy, J. Amundsen, S.F. Mjolsnes.
Algoritmus pat?í mezi nejrychlejší ze všech kandidát?.

Druhý je algoritmus EDON-R.
Návrh p?ihlásil Danilo Gligoroski, který je sou?asn? vlastník a vynálezce algoritmu.
Jako vývojá?i a p?isp?vatelé jsou pak v dokumentaci uvedeni R.S.Odergard, M.Mihova, l.Kocarev a A.Drápal(MFF UK).
Algoritmus je nejrychlejší ze všech kandidát?.

Blahop?eji a držím palce ob?ma algoritm?m do dalších kol!

Pro orientaci v p?ístupu k návrh?m jednotlivých algoritm? doporu?uji výbornou práci E.Fleischmanna, Ch. Forlera a Michaela Gorského z prosince roku 2008. Ve svém p?ísp?vku jednotlivé algoritmy podle r?zných kritérií klasifikují a následn? hodnotí (zejména jejich rychlost).
Jiné porovnání kandidát? (tentokráte pouze z hlediska rychlosti) lze najít zde Engineering comparison of SHA-3 candidates.

Pokud se o SHA-3 zajímáte, doporu?uji také navštívit domovskou stránku Vlastimila Klímy. Z?ídil zde speciální sekci, kde lze najít r?zné novinky a zajímavé související odkazy.
Zdroj: http://cryptography.hyperlink.cz/BMW/BMW_CZ.html
Autor: PV


<<- novější - Co pot?ebujete v?d?t o malware
Design: Webdesign