Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ješt? n?která doporu?ení k probíhajícím svátk?m

26.12.2008
Larry Dignan:
  1. Zálohujte svá data a to jak data online tak i data offline. Testujte tyto zálohy a ujist?te se, že z nich lze provést obnovu dat. Pamatujte: pokud zálohy nebyly testovány, nejsou to dobré zálohy.
  2. Detekce pr?nik? a výstrahy (zasílané n?komu, kdo má možnost a oprávn?ní zasáhnout a monitoruje výstrahy i o svátcích) musí probíhat automatickou (v maximálním možném zp?sobu) cestou.
  3. Ujist?te se, že procedury pro obnovu jsou pe?liv? zdokumentovány a dostupné pro každého, kdo by byl o svátcích p?ítomen pr?niku dat.
  4. Projd?te si svá automatizovaná opat?ení s cílem stanovit, zdy nemohou být vylepšena (nap?. pravidla firewallu, autentizace VPN, ochrana auditních záznam?)
  5. Zacházejte dob?e s vašimi zam?stnanci. Lze-li, dejte každému z nich možnost volna (takovou, která odpovídá jeho pot?ebám). Frustrovaný zam?stnanec nebude ur?it? dostate?n? výkonný ve vztahu k zajišt?ní bezpe?nosti a spolehlivosti vašeho IT systému.
Zdroj: http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=11326
Autor: JPNIST vydal draft SP 800-120 Recommendation for EAP Methods Used in Wireless Network Access Authentication - starší ->>
Design: Webdesign