Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bankovní karta ?ízená hlasem

26.04.2004
Zpráva zmi?uje prototyp kreditní karty založené na zvukem ovládané autentizaci. Zám?rn? uvádím takto obecný popis, nebo? zvuk hraje v tomto p?ípad? dv? úlohy: Jednak slouží k rozpoznání hlasu majitele karty (biometrická autentizace uživatele), jednak se používá pro p?enos autentiza?ního ?et?zce z karty do terminálu obchodníka (kryptografická autentizace karty). Názory na tuto novinku jsou zatím spíše rezervované, k ?emuž se osobn? p?ipojuji. Prakticky srovnatelnou úrove? bezpe?nosti lze dnes dosáhnout nap?íklad použitím ?ipových karet, na kterých bude krom? jiného nahrána i fotografie majitele. Takové ?ešení je dnes menší, technicky spolehliv?jší a podstatn? mén? frustruje své uživatele. Jen st?ží si lze nap?íklad p?edstavit, jak si n?kdo „povídá“ se svou kartou u pokladny supermarketu maje za sebou dav rozvášn?ných zákazník?. Ani opa?ný extrém – ticho a klid vyhlášeného krej?ovského salonu – nevypadá jako moc p?íhodné místo. Nicmén? prototyp jako takový je ur?it? zajímavý a ur?it? má na poli rozvoje bezpe?nostních mechanizm? své místo. Jen bude chtít ješt? trochu ?asu, aby dozrály on i doba na jeho nasazení. Ostatn?, základy asymetrické kryptografie byly položeny roku 1976...
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2004/04/23/talking_credit_card/
Autor: TR


Design: Webdesign