Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vy?ešena úloha diskrétního logaritmu ECC2-109

21.04.2004
Spole?nost Certicom vyhlásila výzvu k ?ešení kryptografických úloh, které mají za úkol ukázat sílu algoritm?. Osmého dubna 2004 byla vy?ešena další úloha v po?adí, týkající se kryptografického systému na bázi eliptických k?ivek. Jako vždy se jednalo o distribuované výpo?ty, do nichž se zapojilo enormní množství výpo?etní síly. ?ešení trvalo tentokrát 17 m?síc? - od listopadu 2002. Správnost ?ešení spole?nost Certicom již potvrdila. Lušt?ní t?chto úloh má velký význam pro odhad složitosti lušt?ní p?íslušných algoritm? v reálném ?ase a prost?edí. Výsledky poskytují reálná data pro aproximaci ?asu a výkonu, pot?ebného k lušt?ní úloh s vyššími bezpe?nostními parametry (moduly, ?ády grup apod.) a pro p?edstavu laik? o složitosti takových úloh.
Zdroj: http://www.ecompute.org/ecc2/
Autor: VK


Design: Webdesign