Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Top 10 doporu?ení pro ochranu p?ed krádeží ID

04.06.2008
Jsou to následující:
 • P?ed tím než vyhazujete dokumenty s osobními informacemi, skartujte je
 • Nenoste v pen?žence kartu vašeho sociálního pojišt?ní (u nás údaje o rodném ?ísle) a nedávejte je nikomu, pokud to není absolutn? nezbytné
 • Nep?edávejte své osobní údaje telefonicky, mailem ?i prost?ednictvím internetu, pokud neznáte druhou stranu a nemáte d?vod jí d?v??ovat
 • Své osobní údaje doma m?jte na bezpe?ném míst?
 • Pravideln? kontrolujte zprávy o vašem ú?tu
 • Monitorujte své m?sí?ní výdaje, zda tam nejsou data o platbách, které jste nevykonali
 • Ov??te si firmu, pokud vás p?ekvapí ú?et anebo když je vám bez zjevného d?vodu odep?en kredit
 • Pokud se domníváte, že došlo ke krádeži ID, reagujte okamžit? na zprávu o vašem ú?tu
 • Uzamkn?te jakýkoliv ú?et, pokud s ním bylo manipulováno anebo byl podvodn? založen
 • Pokud bylo vaše ID ukradeno, zpracujte zprávu pro policii, vaše banku (ten, kdo vám poskytl úv?r) bude pot?ebovat d?kaz o kriminálním ?inu
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=6184
Autor: JP


<<- novější - Biometrie hlasu - bude perspektivní technologií?
Kyberkriminalita a kyberterorizmus proti americkým firmám - starší ->>
Design: Webdesign