Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Oznámeno brejknutí MD4, MD5, HAVAL-128 a RIPEMD - ov??uje se

17.08.2004
Není pochyb o tom, že kolize byly nalezeny, nastaly ovšem problémy p?i jejich ov??ování. Programáto?i v?dí, jak ošidné mohou n?kdy být problémy s BIG / LITTLE ENDIAN. Popis nacházení kolizí je dokonalý, ale zatím nesedí interpretace ?ísel, takže po?káme na rozuzlení. Co m?že p?inést ov??ování? Za prvé potvrdí nalezení ?ady kolizí (je to vlatn? metoda nacházení ohromné t?ídy kolizí ve velmi krátkém ?ase !) u standard? tak, jak jsou definovány. Za druhé potvrdí nalezení kolizí u funkcí, které se od standard? liší v n?jakých mali?kostech (opraví se na standardy / nep?jde opravit). V obou p?ípadech p?jde o velký teoretický výsledek (jeden z nejcenn?jších za posledních n?kolik let - jako u SHA-0) s praktickými d?sledky. Záv?r: uvedeným funkcím tak jako tak už za?íná odzván?t. Spole?n? se šuškandou o kolizích u SHA-1 a skute?ných kolizích u SHA-0 to vypadá s t?mito funkcemi dost špatn?. Našt?stí máme ?ím je nahradit, viz nap?íklad nejnov?jší standardy NIST: SHA-256, SHA-384, SHA-512 a SHA-224. A to je také doporu?ení pro bezpe?nostní architekty.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2004/199/
Autor: VK


<<- novější - Rump Session Crypto 2004 v p?ímém p?enosu na Internetu!
Šušká se, že SHA-1 je blízko brejknutí. Jaké by byly následky? - starší ->>
Design: Webdesign