Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kryptografie: pr?vodce pro každého - práv? vyšlo v ?eštin?

20.10.2006
Práv? vyšla v ?eštin? knížka Kryptografie: pr?vodce pro každého. Není to matematická knížka, naopak. Vhodná pro studenty a manažery informa?ní bezpe?nosti a všechny zájemce o kryptologii. Pokud se do ní podíváte, uvidíte, co se probírá na seminá?i magisterského studia v oboru informa?ní bezpe?nosti na Londýnské univerzit?. Z úvodu vyjímám odstavec "O této knize":

Tato kniha nabízí stru?ný úvod do problematiky kryptografie. Není zam??ená p?íliš technologicky, nebo? je, podobn? jako další texty z ?ady Pr?vodce pro každého, ur?ena p?edevším laik?m. Matematici a po?íta?oví odborníci, kte?í by cht?li celou problematiku studovat hloub?ji, by se m?li po informacích poohlédnout jinde. Existuje mnoho pojednání, ve kterých jsou dob?e zdokumentovány jak základní teoretické koncepty, tak i analýzy konkrétních šifrovacích algoritm?. (Doporu?ujeme p?edevším všeobecn? uznávané dílo Handbook of Applied Cryptography – P?íru?ka aplikované kryptografie – od Alfreda Menezese, Paula von Oorschota a Scotta Vanstona.) Tato kniha chce být jiná. Místo aby se zabývala technickými otázkami spojenými s tvorbou algoritm?, soust?edí se p?ímo na zp?soby jejich použití. Jestliže p?im?je ?tená?e s pot?ebnými matematickými v?domostmi, aby následn? sáhli po jiném, specializovan?jším díle, tak splnila jeden ze svých úkol?. Hlavním cílem této knihy je ale sejmout z kryptografie závoj tajemství a ukázat lidem bez matematického vzd?lání, že z ní nemusejí mít žádné obavy.

Kniha, jež se vám dostala do rukou, vychází se seminá?? magisterského studia v oboru informa?ní bezpe?nosti na Londýnské univerzit?. Tento seminá? se p?vodn? jmenoval "Základy kryptografie", ale pozd?ji byl jeho název zm?n?n na "Úvod do kryptografie a bezpe?nostních mechanism?". Zájmy a ambice frekventant? tohoto kurzu jsou pochopiteln? r?zné, ale v?tšina z nich by se mohla stát odborníky na podnikovou bezpe?nost, nap?íklad jako bezpe?nostní IT manaže?i nebo bezpe?nostní konzultanti. Valná v?tšina z nich se nechce stát profesionálními kryptografy. Zápis do seminá?e berou spíš jako nutné zlo, které musejí p?etrp?t, aby mohli úsp?šn? zakon?it studia v oboru informa?ní bezpe?nosti. My, jako auto?i, kryptografii za "zlo" samoz?ejm? nepovažujeme, ale rozhodn? souhlasíme s tím, že by nem?la být studována samostatn?, nýbrž v kontextu zajiš?ování r?zných systém?. Ostatn? je všeobecn? uznáváno, že pro pracovníky v bezpe?nostním sektoru je d?ležit?jší, aby ovládali základy praktické aplikace, než aby dokázali sami matematicky analyzovat kryptografické systémy.

Pokud sami nikterak netoužíte stát se odborníky na bezpe?nost, p?edstaví vám tato kniha kryptografii jako zajímavý a d?ležitý v?dní obor. Pom?že ?tená??m porozum?t terminologii používané v mnoha knihách a filmech zabývajících se historií kryptografie a také pochopit, jak kryptografie ovlivnila lidské d?jiny a jaký význam by mohla mít na naši budoucnost. Též vám nastíní problémy, jež vznikají státním a policejním orgán?m vlivem zvyšující se dostupnosti šifrovacích technologií.

Není sporu o tom, že lušt?ní jednoduchých kód? dokáže osv?tlit základy kryptografie jako máloco jiného – a navíc to m?že být docela zábavné. Takže a?koliv není tato kniha klasickou u?ebnicí, obsahuje množství "p?íklad?", na kterých si mohou ?tená?i zkusit použití lušticích algoritm?. Pokud se vám nepoda?í dosáhnout úsp?chu, nem?lo by vás to nijak odradit od dalšího ?tení. P?esto byste to m?li zkusit a nelitovat takto vynaloženého ?asu. Zmín?né p?íklady se v?tšinou zakládají na principu zám?ny písmen a nevyžadují žádné znalosti matematiky.

A?koliv k pochopení této knihy není nutné rozum?t matematice, není sporu o tom, že moderní kryptografické systémy tém?? vždy zahrnují matematické postupy. V?tšina moderních algoritm? navíc nepracuje na bázi písmen abecedy, nýbrž binárních ?ísel (bit?). Z tohoto d?vodu jsme ke kapitole 3 p?idali krátký dodatek, ve kterém najdete vysv?tlení základních matematických operací, jež jsou zde použity. Byli bychom rádi, kdybyste této ?ásti v?novali pozornost, a?koliv i zde platí, že knihu m?žete p?e?íst až do konce bez toho, že byste p?íslušné matematice porozum?li.
Zdroj: http://www.dokoran.cz/index.php?Kryptografie&p=book.php&id=245
Autor: VK


Design: Webdesign