Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Snaha o záchranu SHA-1

06.10.2005
V tomto p?ísp?vku je snaha upravit vnit?ní schéma SHA-1 tak, aby se nenarušil její interfejs a sou?asn?, aby byla bezpe?n?jší. Schéma SHA1-IME, které navrhli SHA1-IME Jutla a Patthak obsahuje mírn? upravenou tzv. expanzi zprávy, která zvyšuje váhu minimálního kódu, a tím zvyšuje difúzi každé zm?ny ve zpráv? v celém algoritmu. Tato úprava ur?it? p?ináší zvýšení bezpe?nosti, protože zodol?uje SHA-1 proti známým diferenciálním útok?m a jejich p?irozeným rozší?ením. Avšak vym?nit vnit?ek n?jakého algoritmu v hardwarových prost?edcích je tém?? nemožné. U SW ano, ale musí se zase zm?nit identifikátory hašovacího algoritmu. Proto taková zm?na je ur?it? dobrá, ale vzhledem k její upot?ebitelnost se jeví spíše jako do?asné opat?ení v uzav?ených systémech. Je to ovšem reakce na to, že kryptografické prolomení SHA-1 se blíží, takže n?co d?lat je záhodno.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/350
Autor: VK


<<- novější - Zapla? nebo nikdy neuvidíš data na svém PC + zajímavá zpráva o bezpe?nostních trendech
Útok rhybá?? na švédskou banku - starší ->>
Design: Webdesign