Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zem?el Charles Chibitty - poslední CODE TALKER z kmene Koman?? ...

25.07.2005

Na Yahoo News 21.7 oznámili, že ve v?ku 83 let zem?el Charles Chibitty, poslední z koman?ských indián?, kte?í b?hem druhé sv?tové války v Evrop? p?edávali radiové zprávy ve své mate?štin?. Jejich nasaszení a využití k p?enosu utajovaných zpráv je o n?co mén? známé než mnohem lépe p?ipravené nasazení indián? kmene Navajo ve válce s Japonskem.

Pokud si chcete tyto události p?ipomenout, pak k tomu m?žete využít m?j t?ídílný seriál Code Talkers (Vznik nové šifrovací techniky, YIL-TAS GLOE-IH-DOT-SAHIUT-ZAH, Od Iwo Jimy k mluvící figurce firmy Hasbro), který vyšel v roce 2001 na root.cz ...

K uct?ní památky Charlese Cibittyho a jeho koleg? si dovoluji citovat z první ?ásti tohoto seriálu ...

COMANCHE CODE TALKERS
Je druhá sv?tová válka. Snad vlivem ne?ekaného úsp?chu, kterého dosáhli koncem prvé sv?tové války indiáni severoamerického kmene Choctaw, se velení Signal Corpsu americké armády rozhodlo povolat do svých ?ad koman?ské indiány. Sedmnáct z nich bylo vybráno a vycvi?eno. Sami se dohodli na jistých kódech, kterými ozna?ovali v?ci a situace, které v jejich jazyce nebyly. Nap?íklad posah-tai-vo (bláznivý bílý muž) bylo kódové ozna?ení pro Adolfa Hitlera. Slovo letadlo v koman?ské ?e?i již existovalo, ale bombardovací letadlo v tomto jazyce nebylo. Indiáni se dohodli na ozna?ení "t?hotné letadlo" atd.

Tato jednotka byla nasazena v roce 1944 v Evrop?. Indiáni byli jako spoja?i rozmíst?ni v poli a svá hlášení p?edávali pomocí vysíla?ky na velitelství, kde jiný indián zase text p?evád?l do anglické ?e?i. Jejich hlášení pravd?podobn? nebyla rozlušt?na.

Na jejich p?íb?hy z doby osvobozování Evropy se zapomn?lo, jména jsou ale známa. Tito muži se jmenovali:
Charles Chibitty, Haddon Codynah, Robert Holder, Forrest Kassanavoid, Wellington Mihecoby, Edward Nahquaddy, Perry Noyabad, Clifford Otitovo, Simmons Parker, Melvin Permansu, Elhin Red Elk, Roderick Red Elk, Larry Saupitty, Morris (Sunrise) Tabbyetchy, Tony Tabbytite, Ralph Wahnee a Willie Yackeschi.

Zdroj: http://news.yahoo.com/s/ap/obit_chibitty
Autor: PV


<<- novější - Drivery pro USB za?ízení - další potenciální hrozba bezpe?nosti Windows
Britská policie požaduje p?ístup k šifrovacím klí??m - starší ->>
Design: Webdesign