Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový trend: pište si passwordy na papírky a ty chra?te t?eba v pen?žence

20.07.2005
Nový trend vychází z toho, že slabé passwordy jsou cílem mnoha útok?. Silné passwordy nejsou zapamatovatelné. Nau?ili jsme se ale chránit kreditky, peníze apod., tak pro? do pen?ženky také neuschovat papírek se složitým heslem nebo hesly? Doporu?uje se samoz?ejm? nepsat všechno, aby p?i zptrát? pen?ženky to nem?l úto?ník tak jednoduché. Nap?íklad je možné vynechat p?ihlašovací jméno nebo neuvád?t o jaký ú?et se jedná (zda bankovní nebo jiný, prost? jen password a minimáln? dalších informací). Doporu?ení dává bezpe?nostní guru Microsoftu Johansson (zde) a ?íká, že má zpožd?ní 20 let. Myslím, že na tom n?co je. Myslím si, že bezpe?nost se musí optimáln? p?izp?sobit lidem, aby byla co nejefektivn?jí, nejen žádat, aby se lidé p?izp?sobili jí.

Tak vidím, že jsme novinku za?adili dva, snad to p?ekousnete, nevšiml jsem si toho.
Zdroj: http://www.techweb.com/wire/security/166400694
Autor: VKIT bezpe?nostní profesionálové a etika - starší ->>
Design: Webdesign