Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Slovenský NBÚ zve?ejnil k diskusi návrh formát? certifikát? a zaru?ených elektronických podpis?

06.06.2004
V sekci formáty, naleznete dokumenty, které NBÚ p?edložilo k p?ipomínkám. První dokument popisuje formáty kvalifikovaných certifkát? (http://www.nbusr.sk/NBU_SEP/LegRozne/formaty_certif.doc) - p?ipomínky je pot?eba zaslat do 11.6.2004. Dalším zve?ejn?ným návrhem je popis formátu zaru?ených elektronických podpis (http://www.nbusr.sk/NBU_SEP/LegRozne/formaty_podpis.doc). Tento dokument je možné p?ipomínkovat do 30.6.2004. Dokumenty jsou rozsáhlým výpisem pozadavk? ze standard? ETSI a p?íslušných RFC. NBÚ p?ipravuje ke zve?ejn?ní ješt? formát seznamu certifikát?, které byly zneplatn?ny a formát podpisové politiky. Dokumenty mají typický standardiza?ní charakter. Chybí vazba na slovenský zákon. Tj. výklad, jak jsou pomocí t?chto standard?, p?íslušné legislativní požadavky napln?ny. Bez výkladu není dále nap?. jasné, zda zde uvedené podpisové schéma RSA/SHA1, je pouze p?íklad nebo dokumentem zavedené jediné možné povolené schéma (což by bylo samoz?ejm? chyba).
Zdroj: http://www.nbusr.sk/NBU_SEP/default.php
Autor: PV


<<- novější - Informace ke zpráv? z 26.5.2004 "Konec monopolu (Erika Hatašová, EURO, 25.5)"
Design: Webdesign