Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

SINA obdržela certifikaci na stupe? TAJNÉ

08.05.2005

?ešení SINA (Secure Inter-Network Architecture) spole?nosti secunet Security Networks AG obdrželo certifikaci Národního bezpe?nostního ú?adu ?eské republiky pro p?enos klasifikovaných dat do stupn? TAJNÉ v?etn?.

SINA je ur?ena pro zabezpe?ení p?enosu dat, VoIP ?i videokonference. SINA vytvá?í šifrované (VPN) tunely mezi po?íta?i komunikujícími v LAN, WAN. SINA integruje nejen vlastnosti IP šifrování a VPN, ale rovn?ž IDS, sm?rování, filtrování, vlastní PKI a zabezpe?ení ?ipovými karetami.

SINA vznikla a je dále rozvíjena pod záštitou n?mecké státní organizace BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – Ú?ad pro bezpe?nost informa?ních technologií) ve spolupráci s firmou secunet. SINA byla schválena BSI pro p?enos utajovaných informací P?ÍSN? TAJNÉ v?etn?, rovn?ž je certifikována pro p?enos dat do stupn? NATO-SECRET a CONFIDENTIEL UE. ?ešení SINA (SINA Box, SINA Thin Client, SINA Management Console) obdrželo certifikaci Národním bezpe?nostním ú?adem ?eské republiky na stupe? utajení TAJNÉ v?etn?. Certifikáty umož?ují použití SINA v projektech pro p?enos národních klasifikovaných informací (TAJNÉ v?etn?), NATO klasifikovaných informací (NATO-SECRET v?etn?) a klasifikovaných informací EU (CONFIDENTIEL UE v?etn?).

O ?ešení SINA jsme informovali minulý m?síc v p?íloze ke Crypto-Worldu 4/2005 p?íloha (PDF,117 kB). Další informace lze najít na stránce firmy Secunet. Popis najdete nap?. zde SINA (PDF, 650 kB)

Zdroj: http://www.secunet.cz/
Autor: PV


<<- novější - Konfigurace IPSEC - zranitelnosti
Vyšlo RFC 4059 (Warranty Certificate Extension - Internet X.509 Public Key Infrastructure) - starší ->>
Design: Webdesign