Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 12/2010

19.12.2010

A) PF 2011
----------
Vážení ?tená?i, dovolte mi, abych vam pop?ál klidné prožití váno?ních svátk?, bohatého Ježíška, v novém roce 2011 hodn? zdraví, št?stí a pracovních úsp?ch?!

B) Práv? vyšel e-zin Crypto-World 12/2010.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1366) 19.12.2010 ve?er.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, e-mail co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 12/2010
----------------------
A. Finále SHA-3 - p?ekvapení a zklamání (V. Klíma) 2 - 3
B. Finále SHA-3 – jak to vidím já (P.Vondruška) 4
C. Novela rozhodnutí Komise 2009/767/ES 5 – 10
D. Šifra mistra Leonarda :-) 11 - 12
E. O ?em jsme psali v prosinci 1999-2009 13 - 15
F. Záv?re?né informace 16

C) Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Stále je možné získat CD, které obsahujevšechna dosud vyšlá ?ísla od roku 1999 a to v?etn? všech p?íloh SW, který byl speciáln? vytvo?en v rámci po?ádaných sout?ží v lušt?ní v letech 2000-2010 a úplné doprovodné p?íb?hy aktuální kompletní databázi novinek (NEWS)
Obsah CD je každý m?síc aktualizován. Více informací v?etn? objednávky http://crypto-world.info/cd-objednavka/

D) Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI)
----------------------------------------------------
http://www.nic.cz/akademie/course/15/detail/
Termín: 26.- 27.1.2011 09:00–17:00
Garant: Pavel Vondruška
Pozor – zájemci z ?ad registrovaných odb?ratel? e-zinu Crypto-World mají možnost získat 50% slevu.
Na vyžádání obratem zašleme slevový kód, který lze p?i registraci využít.
Napište si o n?j na adresu ze které jsou zasílány údaje ke sta?ení e-zinu.
Do p?edm?tu e-mailu napište slovo : SLEVA
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PVSou?asná kryptografie : Quo vadis? - starší ->>
Design: Webdesign