Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Dvanáctka tip? k ochran? firemních dat

18.02.2010
P?ipravil je Network Box:
 • Zvolte prohlíže? a udržujte ho v aktualizované podob? tak, aby dokázal správn? ohodnotit existující rizika.
 • K užívání povolte jen schválené prohlíže?e a to na všech po?íta?ích firmy (a? v práci ?i doma).
 • Ujist?te se, že uživatelé znají význam toho aktu, když se podepisují k internetovým službám.
 • Pokud vaše e-maily ?i uložená data obhospoda?uje jiný poskytovatel, ob?tujete tak n?která práva na vaše soukromí.
 • Bu?te opatrní na to, která data takto ukládáte, v n?kterých zemích je to upraveno legislativou (t?eba N?mecko).
 • Nastavte firemní po?íta?e tak, aby byly zakázány cookies t?etích stran.
 • Ujist?te se, že bezpe?nostní systémy jsou v aktualizované podob? a že používáte vícevrstvý bezpe?nostní p?ístup.
 • Ov??ujte aplikace ve vztahu k zranitelnosti (nap?. typu SQL injection).
 • Ujist?te se, že zam?stnanci nepoužívají soukromý e-mail pro pracovní ú?ely.
 • Ujist?te se, že zam?stnanci pravideln? vy?istí historii používaných prohlíže?? a ?istí cache informací, která je uložena na po?íta?i.
 • P?ipomínejte uživatel?m, že je t?eba pravideln? m?nit hesla a že tato hesla jsou dostate?n? robustní. P?ipome?te jim, aby nepoužívali vlastnost „Pamatuj si mne“ p?i logování na chrán?né weby.
 • Bu?te ve st?ehu. Ujist?te se, že zam?stnanci chápou existující bezpe?nostní rizika a že se nestanou ob?tí phishingových podvod?.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=8879
Autor: JP


<<- novější - Echelon neumí tolik, jak se myslelo
„?asovaná bomba“ zni?ila 800 po?íta?? v americkém m?st? Norfolk - starší ->>
Design: Webdesign