Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled (AVG a CMO Council): zranitelnost uživatel? sociálních sítí je nyní v?tší než kdy p?edtím

28.08.2009
Výsledky p?ehledu ukazují, že zatímco na v?tšinu uživatel? mají vliv dopady bezpe?nostní problémy pocházející z internetu, pouze t?etina z nich provádí n?jaká protiopat?ení. V záv?ru této informace je uvedeno šest doporu?ení spole?nosti AVG, která uživatel?m mají napomoci uchovat svoji bezpe?nost:
  1. Nereflektujte na pop-up okénka anebo na nabídky SW, pokud nedisponujete webovým skenerem (n??ím jako je voln? dostupný AVG LinkScanner), který ov??uje každou stránku, zda neobsahuje infekci (p?ed p?ístupem na tuto stránku)
  2. Nikdy neposkytujte, nezve?ej?ujte ?i nesd?lujte jakákoliv d?v?rná osobní data (rodné ?íslo, bankovní podrobnosti, léka?ské záznamy). Sociální sít? nevyžadují tato data (k tomu, aby jste byli do nich zapojeni).
  3. Obm??ujte své heslo nejmén? jednou m?sí?n?. Nem??te ho, pokud je vám to nabídnuto. Je to jeden z používaných trik? a m?že to být podvodná stránka.
  4. Nenechávejte své p?átele, p?íbuzné, spolupracovníky atd., aby p?istupovali do sociílních sítí z vašeho po?íta?e a ani vy nevstupujte do sociálních sítí na jejich po?íta?ích. Váš po?íta? m?že být infikovanám anebo vaše p?ihlašovací data mohou být kompromitována.
  5. Nikdy nepoužívejte automatické vkládání hesla, jednou týdn? (minimáln?) vy?ist?te svoji historii.
  6. Neakceptujte požadavky p?átel anebo nežádejte nic od p?átel, které osobn? neznáte.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=7952
Autor: JP


<<- novější - Byl zve?ejn?n kód trojana, který umož?uje odposlech hovor? Skype
Obsahují notebooky zaslané americkým guvernér?m malware? - starší ->>
Design: Webdesign